تعبیر خواب دسته های گل
تعبیر خواب دسته های گل

تعبیر خواب دسته های گل

تعبیر خواب گل به از منظر آنلی بیتون

دیدن باغی در گل های تازه و شاداب در خواب ، نشانه آن است که با شادمانی به ثروتی دست خواهید یافت .

دیدن گل سفید در خواب ، نشانه اندوه است .

دیدن گلهای پژمرده در خواب ، نشانه اتفاقات غم انگیز و نومیدی است .

اگر دختری خواب ببیند گل رنگارنگی به او می دهند ، نشانه آن است که خواستگارانی بسیار خواهد داشت .

اگر خواب ببینید گلهایی بی برگ بر زمین خشک روییده اند ، علامت آن است که در تجارت شکست خواهید خورد

اما با روحیه عالی و تلاش و کوشش بسیار قادر خواهید شد بر اندوه و ناراحتی غلبه بیابید.
تعبیر خواب گل به از منظر حضرت امام صادق (ع)

تعبیرهای گل عبارتند از:

۱- فرزند
۲- دوست
۳- مردی پست و کوته‌ فکر
۴- کنیزک
۵- غلام
۶- نامه

تعبیر خواب گل به از منظر حضرت دانیال (ع)
تعبیر بوتۀ گل، مرد سرزنده و خوشحالی است که کلامش نافذ بوده و حرفش را قبول می‌کنند.

تعبیر خواب گل به از منظر محمد ابن سیرین
دیدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد.

اول: آن که بر درخت بود

دوم: آن که از درخت جدا بود و گلی که آن بقائی نباشد، دیدن آن درخواب، دلیل غم و اندیشه بود.

اگر بی وقت بیند، دلیل مصیبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت جدا بیند، دلیل غم و گریست بود.

تعبیر خواب گل به از منظر منوچهر مطیعی تهرانی

درخت گل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گل هایش فرزندان خوب و برومند می آورد

دیدن گل به طور عام در خواب خوب است بخصوص این که فقط گل ببینیم و نوع آن را تشخیص ندهیم و شناسائی نکنیم .

معبران نوشته اند گلی که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر می شود شادی زودگذر و غم و اندوه است.

چنان چه ببینیم در خانه ما درخت گلی است مسرور و خوشحال می شویم یا به دیدار دوستی که مشتاق او هستیم توفیق می یابیم.

گل محمدی و گل رز از همه گل ها خوب ترند.

در مورد شقایق که کم دوام ترین گل ها است خوب ننوشته اند همین طور در مورد گل های پائیزی مثل زنبق و کوکب و اختر.

در مورد گل های زرد رنگ نیز معبران حسن نیت نشان نداده اند بخصوص گل _ سیب زمینی ترشی _ که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو می روید.

این گل را نوعی بیماری مزمن دانسته اند. کلا دیدن گل در خواب خوب است

و نشان از آن است که به دیدار دوستان نائل می شویم یا به علل دیگر شادی و فرح می یابیم.

تعبیر خواب گل به از منظر جابر مغربی
اگر بیند درخت گل در خانه داشت، دلیل که به سبب فرزند خرم گردد.

اگر گل ها را از هر نوع شکفته بیند، دلیل که از خویشان شاد گردد و دیدن گل در خواب،

دلیل بر مردی دون همت بود که با کس وفا نکند یا نامه که از غایت برسد.

تعبیر خواب گل های زرد

دیدن گل زرد و یا نارنجی در خواب به معنای شادی و خوشحالی شماست.

شما خلق و خوی بسیار خوبی دارید و فرد مهربانی هستید.در هر جمعی که شما حضور داشته باشید ، شادی و نشاط موج خواهد زد.

تعبیر گل های بنفش
دیدن گل هایی به رنگ بنفش در خواب می تواند به معنی این باشد که شما شور و هیجان بسیار بالایی دارید و دوست دارید ماجراجویی کنید.

شما عاشق سفر کردن و تجربه کردن هستید.شما به راحتی عاشق می شوید .

تعبیر خواب گلخانه
در صورتی که در خواب ببینید تعداد زیادی گل در گلخانه دارید و به آنها رسیدگی می کنید به این معنی است که شما شغل خوبی دارید

و برنامه ریزی های شما برای کسب درآمد به نتیجه رسیده است و احساس می کنید آینده شما تامین است .

اگر مجرد هستید احساس می کنید وقت آن رسیده است که از خانواده خود جدا شده و خانه مستقلی برای زندگی مجردی خود دست و پا کنید.

تعبیر خواب گل هدیه دادن
اگر در خواب ببینید که به کسی گل هدیه می دهید نشان دهنده این است که شما عزیزان خود را بسیار دوست دارید

و در صورتی که هرگونه نیاز مالی داشته باشند و شما امکان کمک داشته باشید به هیچ عنوان این کمک را از انها دریغ نخواهید کرد.

اگر شما یک مرد هستید و در خواب ببینید که به زنی که نمی شناسید گل هدیه دادید نشان دهنده این است که

همسر خود را رنجانده اید و از کار خودتان پشیمان هستید و دوست دارید که او شما را از ته دل ببخشد .

تعبیر خواب داشتن گل فروشی
اگر در خواب ببینید که گل فروشی دارید به معنی این است که شما به آنچیزی که آرزو دارید رسیده اید و اعتماد بنفس بسیار بالایی دارید .

شما احساس می کنید به هر چیزی که اراده کنید می توانید دست پیدا کنید.

شما فرد اجتماعی هستید و دوستان و آشنایان بسیاری دارید .

به طور کلی از نظر معبران قدیمی و اسلامی دیدن گل در خواب معمولا خوب است.

اگر در خواب ببینید که گلی را چیده اید نشان دهنده شادی و لذت زودگذر است .

تعبیر خواب گل حسن یوسف

اگر شما یک زن هستید و در خواب ، گل حسن یوسف دیده اید می تواند معانی مختلفی داشته باشد.

احتمالا شما با کسی مشکلی دارید و دوست دارید با او آشتی کنید.

همچنین می تواند به این معنی باشد که شما به آرایش و زیبایی خودتان زیاد اهمیت می دهید.

این خواب معمولا با غرور زنانه در ارتباط است .

اگر گل های حسن یوسف در خواب شما بسیار خوشرنگ بودند به این معنی است که شما از زندگی خودتان رضایت دارید.

اگر انها را چیدید و به کسی هدیه دادید به این معنی است که شما نیاز به محبت و قدردانی دارید.

اگر کسی به شما گل حسن یوسف داد به این معنی است که کسی به شما محبت خاصی دارد.

اگر گل پژمرده شده بود به این معنی است که شما ضربه احساسی خورده اید و مشکل دارید.

تعبیر خواب گل حسن یوسف برای مرد

اگر بیننده خواب مرد باشد به این معنی است که به دلایلی نگران از دست دادن عشق خود است .

احتمالا از خیانت می ترسد و نگران است.

تعبیر خواب گل مریم
گل مریم نیز در خواب می تواند نشان عشق و دوست داشتن باشد.

اگر گل مریم پژمرده ببینید نشان دهنده یک عشق از دست رفته است .شما از کسی جدا شده اید و شدیدا دل تنگ او هستید.

دادن گل مریم به کسی در صورتی که شما متاهل هستید می تواند به این معنی باشد که

همسر شما خواسته های عاشقانه شما را برآورده نمی کند و شما ممکن است این حس را از دیگران دریافت کنید که می تواند خطرناک باشد.

تعبیر خواب دسته های گل
تعبیر خواب دسته های گل

تعبیر خواب گل ختمی
معنی این رویا بستگی به رنگ گل دارد .به بخش تعبیر رنگ های مختلف گل ها در اواسط همین مطلب مراجعه شود.

تعبیر خواب گل یاسمن
ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل یاسمن باشد تعبیر آن در خواب فرزندی خوشبخت می‌باشد، ت

عبیر یاسمن سفید هم زنی عاقبت به خیر است و تعبیر درختچۀ یاسمن، زنی ثروتمند و بداخلاق می‌باشد.

تعبیر چیدن یاسمن غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).

اگر ببینی کسی به تو یاسمن داده است، یـعـنـی میان شما جدائی می‌افتد.

[دقت شود که چون عالم خواب و رویا می‌باشد خیلی چیزها برعکس بیداری است، گل دادن در خواب خبر از جدائی می‌دهد ولی آنطور که در بیداری بین مردم مرسوم است نشانۀ پیوند می‌باشد].

تعبیر خواب گل بنفشه

تعبیر خواب گل بنفشه
ابن سیرین می‌گوید:

اگر در بیداری فصل بنفشه باشد تعبیر آن در خواب این است که چیزی از زن یا کنیزی به تو می‌رسد یا اینکه صاحب فرزندی می‌شوی.

تعبیر روغن بنفشه، سود و منفعت از طرف شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک است.

اگر ببینی در داخل شیشه روغن بنفشه می‌باشد، یـعـنـی با زن ثروتمند و دینداری ازدواج می‌کنی.

اگر بنفشه را جدا از بوته‌اش ببینی، یـعـنـی دچار غم و اندوه خواهی شد (دفع بلا و گرفتاری).

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر دیدن بوتۀ بنفشه، کنیز بدخو و ناسازگار می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر زنی در خواب ببیند بنفشه چیده و به شوهر خودش داده است، یـعـنـی شوهرش او را طلاق می‌دهد.

اگر ببینی کسی یک دسته گل بنفشه به تو می‌دهد، یـعـنـی از یکدیگر جدا می‌شوید.

تعبیر خواب گل نسرین
تعبیرگری می‌گوید: تعبیر نسرین، راحتی و آسایش می‌باشد، ‌‌‌‌‌و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش فرزند است (تعبیرهای مختلف).

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو دسته‌ای نسرین داده است، یـعـنـی میان شما بحث و جدل و بگومگو به وجود می‌آید.

تعبیر خواب گل نرگس
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر نرگس، مردی لطیف می‌باشد.

اگر زنی در خواب ببیند که نرگس تازه دارد، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر و زیبا می‌شود، ولی اگر شوهر ندارد، یـعـنـی ازدواج می‌کند .

اگر ببینی نرگس را از زمین کنده‌ای، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی یا اینکه فرزندت از دنیا می‌رود.

اگر زنی در خواب ببیند که به شوهرش گل نرگس داده است، یـعـنـی از شوهر جدا می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر روغن نرگس، سود و منفعت از طرف مرد روستائی می‌باشد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای نرگس عبارتند از: ۱- مردی لطیف ۲- فرزند ۳- دوستی ثابت قدم

تعبیر خواب گل لاله

تعبیرگری می‌گوید:

اگر در بیداری فصل لاله باشد تعبیر آن در خواب فرزند است، و اگر فصل آن نیست و برروی بوته باشد، تعبیرش خیر و خوب است،

ولی اگر از بوته جدا باشد، تعبیر آن گرفتاری به غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

اگر ببینی لاله‌ای چیده و آن را به همسر خودت داده‌ای، یـعـنـی از او طلاق می‌گیری.

تعبیر خواب گل لادن
اگر ببینی لادن‌های فراوانی داری، یـعـنـی در جهان مشهور می‌شوی .

تعبیر خواب گل سوسن

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در بیداری فصل سوسن باشد تعبیر آن در خواب این است که چیزی به تو می‌رسد یا اینکه صاحب فرزند خواهی شد (البته اگر بروی بوته باشد)

ولی اگر سوسن را از شاخۀ بوته جدا ببینی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

اگر زنی در خواب ببیند که گل سوسن چیده و آن را به شوهرش داده است، یـعـنـی شوهرش او را طلاق می‌دهد

اگر ببیند به غلام خودش داده است، یـعـنـی غلامش فرار می‌کند.

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر بوتۀ سوسن، کنیزک بدرفتار و بداخلاق می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کسی یک دست گل سوسن به تو داده است، یـعـنـی بین شما بگومگو و بحث و جدل بوجود می‌آید.

تعبیر خواب گل نیلوفر
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر نیلوفر این است که «کنیزکی» به دست می‌آوری.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر در خواب نیلوفر را بروی بوته‌اش ببینی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر جدا ببینی تعبیرش غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی نیلوفری چیده و آن را به «غلام» خودت داده‌ای، یـعـنـی آن غلام فرار می‌کند.

تعبیر خواب گل رز
عشق، شکوفایی ویژگی‌های فرد، روان یا نفس. گاهی عضو زنانه.

تعبیر خواب گل سرخ
دیدن گل قرمز در خواب نشان دهنده این است که شما چگونه به موضوعات بد یا اتفاقات خطرناک توجه می‌کنید.

شاید این رؤیا بازتابی از لذت بردن از رخ دادن وقایع ناگوار برای انسان‌های بد باشد.

مشاهده نابودی دشمنان، ذلت و بدبختی افراد پست همگی از نشانه‌های دیدن گل سرخ در خواب است.
تعبیر خواب گل به طور کلی

گل را در خواب به دو صورت یکی به شاخه و دیگری جدا از شاخه می بینیم.

به دلیل بی دوامی گل، دیدنش در خواب زیاد خوب نیست اما گلی که بر شاخه باشد،

چون دوام بیشتری دارد، غم و اندوه کمتری در تعبیر نسبت به گلی که از شاخه جدا شده باشد دارد.

هر نوع گلی نیز تعبیر خود را دارد. چنان چه ببینیم در خانه ما درخت گُلی است، خوشحال می شویم یا با دوستی که مشتاق او هستیم،

ملاقات و دیدار می کنیم. گُل محمدی و گُل رز از همه گُل ها خوب ترند.

در مورد شقایق که کم دوام ترین گُل ها است، خوب ننوشته اند همین طور در مورد گُل های پائیزی مثل زنبق و کوکب و اختر.

در مورد گُل های زرد رنگ نیز معبران تعبیر خوبی نکرده اند بخصوص گُل سیب زمینی ترشی که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو می روید.

این گُل را نوعی بیماری مزمن دانسته اند.

کلا دیدن گُل در خواب خوب است و نشان از آن است که به دیدار دوستان نائل می شویم یا به علل دیگر شادی و فرح می یابیم.

تعبیر خواب گلاب
اگر کسی در خواب دید گلاب خالص می خورد، مالی حلال بدست می آورد و اگر گلاب را با نوشیدنی دیگر مخلوط کرد و خورد، مالش خالص نیست.

دادن گلاب و گرفتن آن از کسی، سود رسانیدن و فایده بردن است.

اگر در خواب بوی گلاب استشمام کردید، خوب است و خبری خوش به شما می رسد.

محمد ابن سیرین می گوید:

دیدن گلاب در خواب، دلیل تندرستی است و آن که مردم او را ثنا گویند.

اگر ببیند که گلاب بر کسی ریخت، دلیل تندرستی آن کس است. اگر ببیند که گلاب خورد، دلیل که غمگین گردد.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند که گلاب به همه می داد، به نیکویی مشهور گردد.

اگر بیننده عالم بود، دلیل که مردم از علم او بهره یابند.

 

سفارش و ارسال فوری انواع گل و گیاه از بهترین گل فروشی های ایران

شهر خود را انتخاب کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست